MANAGEMENT a manažérska činnosť
    Webové stránky
 

Výber hlavnej strany
Plánovanie
Typy plánov
Organizovanie
Delegovanie
Personálne zaistenie
Motivácia
Kontrola
 

TIP:   Rekvalifikácie - zamestnanec získa novú odbornosť. Zvyšovanie kvalifikácie - prehĺbi existujúce kvalifikáciu. Rekvalifikovať zamestnanca z vnútorných zdrojov býva výhodnejšie než prijať zamestnancov z vonkajších zdrojov - zamestnanec pozná činnosť v podniku a väzby, je menšia pravdepodobnosť, že z podniku odíde (rekvalifikácia ho stojí čas a úsilie).
Získavanie pracovníkov

TIP:  Súvisí: Ak má podnik potrebný počet zamestnancov, ale iné skladby, má možnosť:
- Rekvalifikovať súčasných zamestnancov
- Prijať nových zamestnancov

 


Manažérska činnosť a personálny manažment - téma

Vítam Vás na stránke o personálnom manažmente a manažmente, manažérskych pozíciách a dotkneme sa aj rôznych blízkych tém. Texty pochádzajú zo školskej práce. Zdroje sú uvedené v sekcii kontroly.

Plánovanie, Typy plánov, Organizovanie, Delegovanie,
Personálne zaistenie, Motivácia, Kontrola

Kontrola (manažérska kontrola, Managerial Control) je v procesnom poňatie managementu posledný manažérsku sekvenčná funkcií. Manažérska kontrola je funkciou špecifickú, ktorá sa prelína všetkými funkciami predchádzajúcimi. Kontrolovať je potrebné v plánovaní, v organizovaní iv personalistike a vedenie ľudí.
Pojem kontrola je prevzatý z anglického "to control", kde má veľa významov, napr: 1. viesť, riadiť, regulovať, 2. vládnuť, spravovať, 3. obsluhovať, ovládať, kontrolovať ai V angličtine sa používa aj vo význame riadenie procesov v reálnom čase napr "production control, control of technological processes ai V poňatie manažmentu je kontrola chápaná ako sústavné monitorovanie a kritické hodnotenie javov a procesov, ktoré nastali, nastávajú, alebo nastanú v budúcnosti a ich korigovanie do želaného smeru. Zmysel kontroly nie je obyčajné hľadanie vinníkov nežiaduceho stavu alebo vývoja, ich riešenie a likvidácia nedostatkov, ale aj v jej preventívnom vplyve na predchádzanie negatívnych javov a dosahovanie lepších výsledkov.
Kontrola možno definovať ako dohľad, ktorý uskutočňujú osoby poverené vykonávaním úloh. Napr. výrobný manažér, poverený riadením výroby má povinnosť kontrolovať javy a procesy súvisiace s výrobou. Môže vykonávať kontrolu priamo, tzn. že kontroluje dané procesy sám, alebo nepriamo, tzn. že môže v niektorých prípadoch právomoc kontrolovať delegovať na podriadených pracovníkov.
Vnútorné a vonkajšie kontrola

Základné členenie kontrolných procesov spočíva v delení na:
a) vnútorné (interné) kontrolu
Vnútorná kontrola je iniciovaná vnútornými štruktúrami organizácie, je realizovaná spravidla riadiacimi pracovníkmi alebo pracovníkmi, ktorí sú ku kontrole riadiacimi pracovníkmi zmocnení.
b) vonkajšie (externé) kontrolu o kontrole viac tu

 

 

© COPYRIGHT 2010 Management a Marketing. Manažérska činnosť manažérov

 

Evidencia pracovníkov
1.evidence mzdová - tvorí podklad pre tvorbu miezd
2.evidence osobné - základom sú informácie o jednotlivých pracovných tzv osobný spis

Hlavnou zložkou osobného spisu je osobná karta, ktorá obsahuje základné informácie o pracovníkovi napr. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, stav, počet detí a kvalifikácie.
Osobné karta sa vyhotoví pri vstupe pracovníka do pracovného pomeru podľa osobného dotazníka a uzavretej pracovnej zmluvy. Zapisujú sa sem aj všetky zmeny, ku ktorým došlo počas trvania pracovného pomeru. Po skončení pracovného pomeru sa pracovný spis uzavrie a uloží do archívu.